ایــــن پرچــــــــم ِ حسیــــــــن ِ علیــــ ه الســـــلام،

بالاســــــــت تا قیـــــــــامــــــــــــت 

... 

چهـــــــارمیـــــــن اجتمـــــــــاع مدافعــــــــــان حـــــــــرم

سپــــاهیــــــان بی بی 

تا آخـــــــریــــن نفــس هستیـــــــــــــم 

... 

کلنــــــــا عبـــــاســــــــک یـــا زینـــــــــــــب سلام الله علیهاموضوع :
عکس ,  مطالب مذهبی ,