حال شما باید با تحقیق و سنجیدن معیار ها، انتخاب کنید...

این گوی این میدان!

... میزان رای ملت است.


کاندیداموضوع :
جمهوری اسلامی ایران ,