دست نوشته های یک شهید در دفتر شخصی

فرمانده گروهان نجف اشرف شهید علی بهزادی


شهید علی بهزادی
ما کجا و شما کجا...

شهید علی بهزادی

موضوع :
جمهوری اسلامی ایران ,  شهدا ,  عکس ,