دادم لباس نوکریم را رفو کنند،

باشد دوباره فاطمیه پاره اش کن
م


http://www.behesht.info/Files/Image/2013/3/erfan.m_04092301.jpg

موضوع :
مطالب مذهبی ,