احمدی نژاد در گفتگوی تلویزیونی خود با کنایه به خودروسازان گفت " شما پراید را کیلویی چند حساب می کنید؟!"


http://www.rouzegareno.ir/files/fa/news/1391/12/7/52694_202.jpg

موضوع :
عکس ,