به مناسب ولادت پیامبر رحمت و هفته ی وحدت،منتخبی از زیباترین احادث ایشان را به نمایش گذاشتیم.

باشد که مورد رضایت حضرت باشد،ان شا الله...

پیامبر رحمت

 

مؤمن‌ نزد خدا از بعض‌ فرشتگان‌ او عزیزتر است‌ .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الفتن‌ ، ح‌ 3937)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

لغزش‌ دانشمند به‌ زودى‌ مشهور شود ، و لغزش‌ نادان‌ را جهل‌ مستور دارد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 357 ، ح‌ 1703)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

به‌ زیارت‌ قبرها روید ، كه‌ آخرت‌ را به‌ یاد شما مى‌آورد .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ ما جاء فى‌ الجنائز ، ح‌ 1558)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

زنا مایه‌ فقر است‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 5 ، ص‌ 313 ، ح‌ 12989)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

خدا را از فضل‌ او طلب‌ كنید ، كه‌ خدا دوست‌ دارد كه‌ از او بخواهند .

(سنن‌ ترمذى‌ ، كتاب‌ الدعوات‌ ، ح‌ 3494)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

از خدا علمى‌ سودمند بخواهید ، و از علمى‌ كه‌ سود ندهد به‌ خدا پناه‌ برید .

(سنن‌ ابن‌ ماجه‌ ، كتاب‌ الدعاء ، ح‌ 3833)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

در نادانى‌ تو همینقدر بس‌ كه‌ هر چه‌ دانى‌ آشكار كنى‌ .

( نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 288 ، ح‌ 1367)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

بدترین‌ مردم‌ آن‌ كس‌ است‌ كه‌ آخرت‌ خویش‌ به‌ دنیا فروشد ، و بدتر از او كسى‌ است‌ كه‌ آخرت‌ خویش‌ به‌ دنیاى‌ دیگرى‌ فروشد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 381 ، ح‌ 1799)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

بدترین‌ مردم‌ علماى‌ بدند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.6)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

مؤمن‌ آیینه‌ مؤمن‌ است‌ ، و مؤمن‌ برادر مؤمن‌ است‌ و در كسب‌ و كارش‌ به‌ او كمك‌ مى‌كند و از پشت‌ سر مراقب‌ و محافظ اوست‌ .

(سنن‌ ابى‌ داود ، كتاب‌ الادب‌ ، ح‌ 4272)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

قرض‌دار در قبر خویش‌ در بند است‌ ، و جز پرداخت‌ قرض‌ وى‌ ، او را رهایى‌ نمى‌بخشد .

(نهج‌ الفصاحه‌ ، ص‌ 288 ، ح‌ 1368)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

قرض‌دار در قبر خویش‌ در بند است‌ ، و جز پرداخت‌ قرض‌ وى‌ ، او را رهایى‌ نمى‌بخشد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 6 ، ص‌ 232 ، ح‌ 15486)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

همه‌ چیز حتى‌ ماهى‌ دریا براى‌ دانشمند آمرزش‌ مى‌خواهد .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 145 ، ح‌ 28737)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

دو گروه‌ از مردمند كه‌ اگر صالح‌ بودند ، مردم‌ به‌ صلاح‌ آیند و اگر فاسد بودند ، به‌ فساد گرایند ، دانشوران‌ و زمامداران‌ .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 10 ، ص‌ 191 ، ح‌ 290.7)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

نماز چهره‌ شیطان‌ را سیاه‌ كند ، و صدقه‌ دادن‌ پشت‌ او را بشكند ، و دوستى‌ در راه‌ خدا ریشه‌ او را مى‌شكند ، و وقتى‌ چنین‌ كردید از شما به‌ فاصله‌ شرق‌ و غرب‌ دورى‌ كند .

(كنز العمال‌ ، ج‌ 7 ، ص‌ 284 ، ح‌ 18893)

تبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجانتبیان زنجان

 
موضوع :
مطالب مذهبی ,