آی خدا ... رجب وشعبان شد ... گفتم رمضون ... رمضون شد ... گفتم روزعرفه ...

روزعرفه شد ... گفتم محرم وصفر ... محرم صفرهم شد ...

اما این دل هنوز نامحرمه ...

خدا ...http://hadinet.ir/i/attachments/1/1347125983193533_large.jpg

خداحافظ آی سیاهی ها ...

خداحافظ آی هیئت ها ...

خداحافظ آی نوحه خون ها ...

خداحافظ آی نوحه ها ...

خداحافظ آی ...


التماس دعا

موضوع :
مطالب مذهبی ,