آمد غدیر و شیر خدا شد اماممان

در راه او فدا بنماییم جانمان

عیــد غــدیر آمده بــیـعت کنیم مــا

بـا وارث غدیــر امام زمانمان . . .http://www.aboutorab.com/vijename/ghadir-91/pic2/209.jpg


* عید همه ی دوستان مبارک *

موضوع :
مطالب مذهبی ,